Anasayfa / Soru - Cevap / Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

 

Zabıt Katibi Kimdir?

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatlarında genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla belli kriterlere (Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Klavye Sınavı) göre seçilmiş, memur veya sözleşmeli personel statüsünde görevlendirilen yardımcı yargı personeline denir.

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatlarında, kamu hizmeti (kalem hizmetleri) memurlar ve sözleşmeli personeller aracılığıyla yürütülür.

Zabıt Katipliği

A) Memur Kadrosu:657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen zabıt katipleridir.

B) Sözleşmeli personel: Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

657 SK 4

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt Katibi olabilmek için genel ve özel şartları taşıyor olmak gereklidir. Aşağıda sırasıyla şartları listeledik.

I) Genel Şartlar:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmemektedir.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar.

Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Nasıl Hazırlanırım ?

Zabıt Katibi olabilmeniz için ilk şart KPSS 70 almış olmak gereklidir. KPSS için hazırlık kursu veren birçok özel kurslar bulunmaktadır.  Sizler KPSS hazırlık konusunda rahatlıkla hazırlık kitapları ve kurslara ulaşabilirsiniz. Zabıt katibi olabilmek için en önemli kıriterlerden biri ise 180 saniyede  en az 90 kelime yazmak gerekmektedir. Ancak şunu bilmekte yarar var eğer zabıt katipliğine atanmak istiyorsanız en az 3 dakkada yani (180 saniyede ) 120 kelimenin altına düşmemeniz gerekmektedir.

Peki 3 dakkada bu kadar kelime nasıl yazabilirim diye sorabilirsiniz

Eğer Ticaret Meslek Liselerinden, Adalet Meslek Liselerinden mezun değilseniz 10 parmak yazmayı bilmiyorsunuzdur. 10 parmak yazmayı bilmeden 3 dakkada 90-100-110 kelimelere ulaşmak çok zor dur. Bu nedenle 10 parmak yazmayı öğrenmeniz gerekmektedir. 10 parmak yazmayı öğrendikten sonra disiplinli çalışma ile her geçen gün hızınızı artırmamanız hatta 150 ve üstü netlere ulaşmamanız için hiçbir gerekçe yoktur.  Burda önemli olan 10 parmak yazmayı öğrnenmeniz ve öğrendikten sonra da nizami olarak  günlük yazı yazmanıdır.

Hemen hemen her il ve ilçede Halk Eğitim Merkezlerinde aralıklarla 10 parmak kursları açılmaktadır. Bu kurslara girerek temel eğitim alabilileceğiniz  gibi bu konuda eğitim veren özel kurslara kayıt olarak  da öğrenebilirsizin. Gelişen teknoloji ile artık bazı kurs öğreticileri online olarak 10 parmak kursaları açmaktadır.

Bir kursa gitmeniz gerekli mi? Yanlız başınıza 10 parmak yazmayı öğrenmeniz çok zordur. Her konunun bazı kuralları olduğu gibi 10 parmak yazmanında kuralları vardır. Eğer başta yanlış başlarsanız belli bir noktaya kadar hızlanırsınız ancak bir noktadan sonra hızınızı yükseltmenizin imkanı yoktur. Bu nedenle 10 parmağı genel kabul görmüş kuralları ile öğrenip bu kural ve prensiplere göre hazırlanmanız çok önemlidir. 10 parmak yazmayı nizami bilen bir kişi için 3 dakkada 200 ve üzerine çıkmaması için hiçbir engel yoktur. Pek tabi ki; 200 ve üzeri net çıkartan zabıt katibi adaylarını 90-100 yazan diğer adaylardan daha avantajlı olarak mülakata gireceği,  komisyonların mülakatlarında fazla netleri göz önünde bulundurulacağı söylemek pekte yanlış olmaz.

Eğitim Videosu

On Parmak eğitimi veren videolar için lütfen resmi tıklayınız.

 

Hız Testi

On Parmak hız testlerinin bulunduğu sayfamıza gitmek için resmi lütfen tıklayınız

 

Zabıt Katibinin Görevleri (Adli Yargı)

Adli Yargı İlk Derece Mahkememeleri ile İkinci  Derece Mahkemelerinde görev yapan zabıt katiplerinin görevleri 06/08/2015 tarih ve 294437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanın “Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin” 8 maddesinin 12 bendinde şu şekilde sıralınmıştır.

 •  İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.
 •  Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.
 •  Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, verileri sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek,
 •  Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
 •  Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
 •  Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.
 •  Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.
 •  Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.
 •  Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.
 •  Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.
 •  Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.
 •  Dizi pusulası düzenlemek.
 •  Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.
 •  İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.
 •  Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
  • 06/08/2015 tarihin ve 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğinin tamamını incelemek için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.
Yönetmeliğin Tamamı için Tıklayınız

 

Zabıt Katibinin Görevleri (İdari Yargı)

İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile ikinci derece Mahkemelerinde çalışacak zabıt katiplerinin görevleri 11/07/2015 tarih ve 29413 Resmi Gazetede yayınlanan “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Yürütülmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 6 Maddesinin 7 bendinde şu şekilde sıralanmıştır.

 •  Keşiflere katılmak,
 •  Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek,
 •  Ara kararların gereğini yerine getirmek, takibi ve cevabı gelmeyenlerin tekidine ilişkin işlemleri yapmak,
 •  Karar ve tutanakları başkan veya üyenin bildirdiği şekilde yazarak imzasız bıraktırmamak,
 •  Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek,
 •  Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak,
 •  Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,
 •  Dizi pusulası düzenlemek,
 •  Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini hazırlamak,
 •  Dosyaya gelen evrakla ilgili işlemleri yapmak,
 •  Mevzuattan kaynaklanan veya başkan ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
  • Eğer bu konuya ilgi duyuyor iseniz 11/07/2015 tarih ve 29413 Resmi Gazetede yayınlanan “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Yürütülmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliği” incelemenizi tavsiye ederiz. Eğer yöntemeliği incelemek istiyoriseniz aşağıdaki butonu tıklayınız
Yönetmeliğin Tamamı İçin

Ceza İnfaz Kurumunda Görev Yapan Zabıt Katibinin Görevleri (Dayanağı yazılacak)

 • Uyap hükümlü ve tutuklu kaydı,
 • Hüküm ve Tutukluların giriş-çıkışları,
 • Hastane sevkleri,
 • Tutuklu hükümlü defter kaydı tutmak,
 • Tutuklu hükümlü bilgileri dosyalama işlemini yapmak,
 • Disiplin cezaları takibi,
 • Kurum yazışmaları tam ve eksiksiz yerine getirmek,
 • Tutuklu hükümlü nakil işlemleri,
 • Tahliye işlemleri ve Amirlerin kendilerine verdiği diğer tüm görevler.

Adalet Bakanlığında çalışan zabıt katipleri sınavsız kadro değiştirebilir mi ?

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar 5 hizmet gurubundan oluşmaktadır. Yönetim Hizmet Gurubu, Araştırma ve Planlama Hizmet Grubu, Bilgi İşlem Hizmet Grubu, İdari Hizmetler Grubu ve Yardımcı Hizmetler Gurubudur. Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği veya hizmet gereği olarak ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

 • İdari Hizmetler Grubunu 2 başlıkta incelenebilir
  • Sayman, Ayniyat Saymanı,
  • Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (…), Şoför.

YÜKSELME

Adalet Bakanlığı tarafındna Görevde yükselme  Yazılı ve Sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı sınav ile gerçekleştirilmektedir.  Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az  altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması  başarı puanını oluşturur. Atamalar Başarı Puanına göre en yüksekten başlamak suretiyle sırayla yapılır. Başarı puanları eşit olması halinde,

 • a) Hizmet süresi fazla olanlara,
 • b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
 • c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Listeler Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinden ilan edilir.

Zabıt Katiplerinin görevde yükselme yazılı sınavında çıkan soruların konuları ve sözlü sınavında çıkacak soruların konuları ve puanları için aşağıdaki butonu tıklayınız.

Yazılı Sınav için Görevde Yükselme Konuları Sözlü Sınavı için Görevde Yükselme Konuları

Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

 • a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
  • Bilgi İşlem Müdürü, (…), Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü,
  • Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri.
 • b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;
  • Eğitim Uzmanı, Araştırmacı.
 • c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
  • Çözümleyici,
  • Çözümleyici Yardımcısı, Programcı
 • d) İdarî Hizmetler Grubu;
  • Sayman, Ayniyat Saymanı,
  • Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (…), Şoför.
 • e) Yardımcı Hizmetler Grubu;
  • Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Mübaşir, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları nelerdir ?

Aşağıda yazılı Genel ve Özel şartları taşımanız halinde görevde yükselme ile statünüzü değiştirerek, şube müdürü, İdari İşler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü (veya aşağıda yazılı statülerden birine) atanabilirsiniz.

A) Genel  şartlar:

 • Görevde yükselme  yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki; Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,
 • İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.
 •  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.
 •  Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

B)  Özel şartlar:

1) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

 • En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,
 •  En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az  altı yıl hizmeti bulunmak,
 • En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç)  Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

2)  Şube müdürü kadrosuna atanabilmek  için;

 •  En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
 • Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az  altı yıl hizmeti bulunmak,
 • Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
 • Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az  dört yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az  altı yıl hizmeti bulunmak,
 • Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
 • Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az  dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,
 • Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

5) Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

 • En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
 • Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,
 • Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

6) Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;

 • En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
 • Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,
 • Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

7) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

 • En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,
 • En az üç yıl programcı, çözümleyici yardımcısı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,
 • En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

8) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

 • Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
 • En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
 • En az üç yıl programcı yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak çalışmak,

9)  Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

 • a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
 • b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

ZABIT KATİBİNİN ÇALIŞTIĞI YERLER NERESİDİR ?

 • Danıştay
 • Yargıtay
 • Sayıştay
 • Adli Yargı
  • Ceza Mahkemeleri
  • Hukuk Mahkemeleri
  • Savcılık
  • Bölge Adliye Mahkemeleri
 • İdari Yargı
  • Vergi Mahkemeleri
  • İdare Mahkemeleri
  • Bölge İdare Mahkeme
 • Ceza İnfaz Kurumları
  • Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri
  • Cezaevi
 • Yüksek Seçim Kurulu
  • Seçim Müdürlükleri
 • İcra Müdürlükleri
 • HSYK
 • Anayasa Mahkemesi

ZABIT KATİBİ TAYİNİ, ADLİ YARGIDAN İDARİ YARGIYA GEÇEBİLİR Mİ?

Adalet Bakanlığında tayin komisyonlararası nakil  (havuz tayini)  ile  olabildiği gibi özür grubu tayinleri şeklinde olmaktadır.

 •  Komisyonlararası Nakil:Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen şartlara taşımanız halinde komisyonlararası nakil ile  farklı il komisyonuna tayin olunabilmektedir.  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü  tarafından ilan edilen komisyonlararası nakil tüm personele tebliğ edilerek duyurulur.
 • Özür Durumundan Nakil:Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaktadır. 
  • Becayiş:Kurumun hizmet durumuna dikkat edilerek, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az 1 yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
  • Eş Durumundan Tayin:Eş durumundan tayinlerde tayin talebinde bulunan zabıt katibinin bulunduğu adliyede en az 1 yıl çalışmış olması, geçiş yapmak istediği adliyede boş kadro bulunması ve kamu personeli olan eşinin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması gerekmektedir.
  • Sağlık Sebebiyle Tayin:Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması gerekmektedir.
  • Eğitim Sebebiyle Tayin:
  • Can Güvenliği Sebebiyle Tayin:

Kimler Başvurabilir

Komisyonlararası nakil çalışmasına; nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca  657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabilmektedir. Sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır. Ancak geçşim yıllarda Adalet Bakanlığının sözleşmeli personele de komisyonlararası nakil çalışmasına dahil etmiştir.

Komisyonlararası nakilde dikkat edilen hususlar

Görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı, halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi, halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama, halen görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması, kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

ZABIT KATİBİ BAŞKA KURUMA GEÇİŞ YAPABİLİRMİ ?

Adalet Bakanlığı persenolenide diğer kamu personelleri gibi gerekli kıriterleri sağladıkları gibi  kurumlar arası geçiş yapabilmektedirler.

ZABIT KATİBİNİN DİSİPLİN AMİRLERİ

Genel olarak zabıt katibinin birinci  disiplin  amiri Mahkeme, Savcılık (veya birimin) Yazı İşleri Müdürü, ikinci sicil amiri Mahkeme veya Savcılık Hakim (Başkanı) veya Savcısı, üçüncü disiplin amiri ise Komisyon Başkanıdır. Ancak Adalet Bakanlığında Zabıt Katipleri çok farklı birimlerde çalışmaktadırlar. Yada daha sonra farklı kadrolara geçebilmektedirler. Bu nedenle sizinle Adalet Bakanlığı disiplin amirleri listesini paylaşıyoruz.

Kaynak: 5 Nisan 2017 tarih ve 30029 sayılı Resmi Gazete

Disiplin Amirleri Listesi

KLAVYE SINAVINA NASIL HAZIRLANIRIM?

Klavye üzerindeki tuşların yerlerini beyninize yerleştirmeye çalışın. Bunu  zamana yayarak antrenmanlarla gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, C harfinin klavyede hangi konumda yer aldığını, el alışkanlığıyla kavramaya ve bilmeye özen gösterin.

Eğer tuşların yerini ezbere biliyor, gözleriniz kapalı bir halde yavaşta olsa yazabiliyorsanız hızlanma pratiklerini yapabilirsiniz Ancak tuşların yerlerini ezberleyememişseniz, bu alışkanlığı kazanmak için sürekli olarak yazmanız gerekiyor. Üstelik bu yazma işini klavyeye bakmadan yapmalısınız. Hatta gece karanlıkta, ışık olmadan ezberinizden yazmak güzel bir hızlanma sürecidir.

Önce yavaş, sonra hızlı tempolarla klavyeye gözünüzle hiç bakmadan; elinizi klavyeye yerleştirdiğiniz anda yazabilmelisiniz. Öyle ki bu alışkanlık bir süre sonra, motor beyin ve kas hafızasına dönüşecek, parmaklarınız yazmak istenen kelimeyi oluşturmak için gerekli olacak harfleri çoktan bulmuş, bir sonraki kelimeye geçmiş olacak.

Klavye sınavına hazırlanmak için başlangıç aşamasını gerçekten aşmalısınız…

Size önereceğim bu siteye tıklayarak daha da hızlanıp pratik yapma şansına sahip olabilirsiniz.

Önerdiğim sitede günlük 2 saat boyunca düzenli olarak çalışma gerçekleştiren kişiler; 3-4 aylık bir süre zarfı sonunda son derece ilerlemiş olacaklardır. Ancak istikrar şart… Bir gün yapıp üç gün ara vermek gerçekten olmaz. Bütün alışkanlığınızı kaybedersiniz.

İLİŞKİLİ KONULAR

 1. Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)
 2. Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan Zabıt katibinin görevleri nelerdir?
 3. ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)
 4. Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir