Anasayfa / Soru - Cevap / Uzlaştırma Nedir ? Uzlaştırmacı Kimdir ?

Uzlaştırma Nedir ? Uzlaştırmacı Kimdir ?

Uzlaştırma nedir, Uzlaştırmacı kimdir, Uzlaşma nedir tanımları ve hazırladıkları evrakları inceleyip indirmek için sayfamızı ziyaret edin

UYAP Uzlaştırmacı Portal Giriş

Uzlaştırma Nedir ?

Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve  Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilerek ceza yargılamasının veya soruşturmanın son bulması sürecine denir.

Uzlaştırmacı Kimdir ?

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiye Uzlaştırmacı denir. (CMUY tanımlar)

Uzlaştırma Raporu Nedir ?

Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen rapora denir.

Uzlaştırma Belgesi Nedir ?

Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeye denir.

Uzlaştırma Belgelerini incelemek için PDF formatında ve indirip kullanabilmek amacıyla World formatında sayfanın sonunda paylaşılmıştır.

Kimler  Uzlaştırmacılık Yapabilir ?

Avukat veya yeterince hukuk eğitimi almış en az lisans mezunu olupta, üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafınan açılacak olan “alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma amaçlayan”  36 saat teorik 12 saat uygulama olmak üzere toplam 48 saat eğitime katılarak başarılı olup sertifika almaya hak kazananlar arasından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sicile kayıt olma şartına sahip olupta sicile kayıt yaptıranlar  uzlaştırmacı olarak görev yapabilirler.

Stajyer Avukat Uzlaştırmacılık Yapabilir mi ?

5 Ağustos 2017 tarih ve 30145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 9 Bölümünde Uzlaştırma Sicili, Eğtiim, Sınav Ve Denetimi başlığı altında  açıklandığı üzere  anılan yönetmeliğin 48/3 maddesinin c-c Maddeleri gereğince Uzlaştırmacı siciline kayıtolabilmek için Avukatlar Yönünden baroya kayıtlo olmak gerektiği, Hukuk öğrenimi görşmüş kişiler yönünden ise üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilgilğer,  iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak gerektiği hususunna yer vermiştir. Soruya eğitim yönünden bakıldığında uzlaştırmacı olabilmek için avukatların baroya kayıtlı olması şartı gerektiği sonucu çıkartılabilmektedir.  1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre stajyer avukatların  baroya kayıtlı avukat statüsündebulunmadıkları açıktır. Bu açıdan stajyer avukatlar veya baroya kayıtlı olmayan hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacılık yapamayacağı sonucu çıkartılamaz keza; Stajyer avukatlar bu kapsamda Yönetmeliğin 48/3 maddesinin ç beddi gereğince ” hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilgiler,  iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak” şartını gerçekleştirmeleri nedeniyle uzlaştırmacı olmalarında hukuki olarak sakınca yoktur. (Kanunun yasalkaldığı veya izin vermediği maddeler saklı kaymak kaydıyla)

Kamuda çalışan avukatlar Uzlaştırmacılık Yapabilir mi ?

Kamu da çalışan hukuk fakültesi mezunu kurum avukatları yada hukuk fakültesi mezunu olup ta kamu da farklı bir statüde çalışanların  durumu da aynıdır. Yönetmeliğin 48/3-c maddesi gereğince Baroya kayıtlı olmamaları onların uzlaştırmacılık yapamayacağı  anlamına gelmez. Bu şekilde hukuk Fakültesi mezunu kamu çalışanları Yönetmeliğin 48/3-ç maddesi kapsamında değerlendirerek uzlaştırmacılık yapmasında hukuki olarak bir sakınca yoktur.
Yönetmeliğin 15 maddesi gereğince uzlaştırmacılık yapamayacağı ancak Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 15 inci maddesindeki koşulları taşımaları hâlinde; stajyer avukatların hukuk fakültesi mezunu olmaları ve henüz baroya kayıtlı statüde görev ifa etmemeleri sebebiyle, bahse konu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı olarak görevlendirilebileceği hususunda görüşü vardır. Yazının tam metnine ulaşmak için butonu tıklayınız.

Yönetmeliğin 15/1 maddesi

Yönetmeliğin 15/1 maddesi

Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirilme usulü MADDE 15 – (1) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır: a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak, b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak, c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak, ç ) Baroya kayıtlı avukat olmamak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak, e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak.
Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Yönetmeliği C.M.K’ya Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için,

   1. Türk vatandaşı olmak,
   2. Tam ehliyetli olmak,
   3. Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
   4. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
   5.  Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
   6. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
   7. Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
   8. Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak, gerekir.
   9.  Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamalıdır.

Uzlaştırmacı siciline kayıt olabilmek için Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına gönderilecek dilekçede bulunması gereken husus ve evraklar;

  1.  Sicile kayıt başvurusu, Alternatif Cözümler Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır.
  2. İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;
    • a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
    • b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin belgenin onaylı örneği,
    • c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
    • ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,
    • d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı örneği, eklenir.
Uzlaştırma Dosyası Nasıl Teslim Alırım ?

Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırmacı atandığınıza dair yazı tarafınıza, bildirmiş olduğunuz telefon numarasına SMS yoluyla veya bildirmiş olduğunuz mail adresine ileti olarak gelmektedir. Bu iki alternatifin haricinde Uyap Uzlaştırmacı Portalına girerek tarafınıza dosya atanıp atanmadığını tespit edebilirsiniz. Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırmacı olarak görevlendirildiyseniz Portal’a girerek 24 saat içinde dosyayı kabul etmeniz gerekmektedir. Dosyayı Uyap Uzlaştırmacı Portalından kabul ettikten sonra, sistem üzerinden evrakları indirip çıktı alabilirsiniz. Yapılan güncelleme ile  fiziki olarak dosya verilmemektedir.

Ayrıca dosyada bulunan taraflar için çıkartılan tebligatın fiziki olarak ilgili savcılığa dönüşünü beklemezin size zaman kayıp ettirebilir. Bu nedenle tebligatın üzerinde yazan bandrol numarasını biryere kayıt edip, kısa aralıklarla PTT nin gönderi takip ekranından tespit edebilirsiniz. Böylece PTT memuru tebligatı tebliğ edip etmediği bilgisayarınız karşısında tespit edip buna göre hazırlığınızı yapabilirsiniz.  Daha ayrıntılı konu içeriği için tebligat nedir, tebligat mazbatası nedir sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

kan tebligatları fiziki olarak Savcılıktan teslim almadan önce tebliğ edilip edilmediğini PTT nin sitesinden tespit edebilirsiniz. Eğer tebligat bila tebliğ olmuş işe gün kaybetmeden işlem görmeniz için bu size avantaj sağlar.

UZLAŞTIRMA PORTALI GİRİŞ

Uzlaşmanın Hukuki Sonuçları ?

Savcılık Aşamasında :

   • (1) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, şüpheli hakkında uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Suça sürüklenen çocuk hakkında gerekli görüldüğünde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması çocuk hâkiminden istenir.
   • (2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Bu hâlde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi büro tarafından yapılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.
   • (3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
   • (4) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır.
   • (5) Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetine haiz belgelerden sayılır.

Kovuşturma Aşamasında:

   • (1) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir.
   • (2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde; sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez.
   • (3) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.
   • (4) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, mahkeme tarafından, Kanunun 231 inci maddesinin on birinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır.
   • (5) Sanığın, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaştırma raporu 2004 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu için tıklayın   Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliği için tıklayın Uzlaştırmacı Eğitimi Açacak Üniversiteler   Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Uzlaştırmacının Kullandığı Evraklarını PDF formatında incelemek için wp-content/resimleri  tıklayınız.

Alternatif metin örnek

Eğer formatları bilgisayarınıza indirip Uzlaştırma evrakı olarak kullanmak istiyor iseniz  indirme sayfamıza yönlendirilmek için butonu veya resmi  tıklayınız. 

 

Uzlaştırma Evrakları ve Raporları Sayfası

 

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir