Anasayfa / Genel / TUTUKLAMA VE TAHLİYE TALEBİ NEDİR ?

TUTUKLAMA VE TAHLİYE TALEBİ NEDİR ?

TUTUKLAMA NEDİR

Sanık veya şüpheli hakkında Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde sanığın veya şüphelinin kolluk marifetiyle geçici bir süre için istisnai bir tedbir olarak tutukevine konularak özgürlüklerinden alıkonması işlemine denir.

TUTUKLAMA NEDENLERİ NELERDİR ?

 Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

 • a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.
 • b) Şüpheli veya sanığın davranışları;
   • 1). Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
   • 2). Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

   • 3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:
Sonraki Önceki
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan | (A)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu | Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (Madde 76, 77, 78),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu | Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu| Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu| İşkence (Madde 94, 95)
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu| Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu | Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu| Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu | Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu | Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, Madde 220),
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu| Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (Madde 302, 303, 304, 307, 308)
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu | Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (Madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315)
6136 Sayılı Kanun |(B) Silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

4389 Sayılı Bankalar Kanunu |(C)  22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu |(D) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu |(E)68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.

6831 Sayılı Orman Kanunu |(F) 110 uncu Maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu |(G) 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu |(H) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

Sonraki Önceki
   • 4). Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere  hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

TUTUKLAMA KARARI

Tutuklama işlemi kovuşturma ve soruşturma aşaması olmak üzere iki evrede gerçekleşir.  Soruşturma evresi yani Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen evrede, Cumhuriyet savcısının yazılı talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilebilir. İkinci Durum ise Kovuşturma evresi yani Hakim tarafından yürütülen yargılama everesidir.

Kovuşturma evresinde tutuklama kararını Cumhuriyet Savcsısının istemi üzerine karar verileceği gibi Mahkeme tarafından re’sen de tutuklama kararı verilebilir.  Mahkeme tutuklama kararı vermesi halinde kararda tutuklama gerekçelerini kararına belirtir. Ayrıca Adli Kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlerini de kararda belirtilir.

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;Kovuşturma veya soruşturma aşamasında Hakim tarafından  verilebilmesi için, kuvvetli suç şüphesi, tutuklanma nedenlerinin varlığı, tutuklama tedbirinnin ölçülü olduğunu gösteren  deliller somut olgularla gerekçelendirilir. Tutuklama kararı içeriği yazılı olarak bir  örneği tutuklana verilir ve sözlü olarakta anlatırır

Tutuklama isteğinde sanığın veya şüphelinin savunması müdafii huzurunda olur. Şüpheli veya sanık müdafisini kendi seçebieceği gibi bu hakkı kullanmadığı taktirde baro tarafından zorunlu müdafi tayin edilir.

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda sanığın veya şüphelinin savunması alınmak zorundadır. Savunma alınırken müdafii olması da zorunludur.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakkında Mahkemece tutuklanma kararı verilmez ise şahıs derhal bırakılır.

Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun yakınına yada belirleyeceği bir kişiye, gecikmeksizin haber verilir. Şüpheli veya sanık yabancı ise tutuklanma durumu,  karşı çıkmaması halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir.

KİMLER TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ EDEBİLİR ?

Tutuklamaya aşağıda yazılı kişiler itiraz edebilirler 5271 S.K 261/1

 • Tutuklananın kendisi
 • Tutuklananın Müdafiisi
 • Tutuklananın Yasal Temsilcisi,
 • Tutuklananın Eşi

TUTUKLAMAYA İTİRAZ

Mahkemeler tarafından verilen tutuklama kararına, tutukluluk devamı kararına ve tahliye isteminin reddine kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. Tutuklamaya itiraz iki türlü gerçekleşmektedir. İlki Soruşturma aşamasında gerçekleşen tutuklamadır. Soruşturma aşamasındaki tutuklamalara itiraz 7 gün içinde tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.  Ancak şüpheli kovuşturma aşamasında tutuklandıysa itiraz tutuklamayı yapan mahkemeye 7 gün içinde yapılır.   İtiraz halinde tutuklamayı veren mahkeme talebi inceler talebin uygun görmesi halinde mahkeme tarafından karar düzeltilebilir ancak talep yerinde görülmez talebi red eder ve  üst mahkemeye veya Sulh Ceza Hakimliğine gönderilir. Tutuklamaya itirazda 7 günlük süre Mahkemece tutuklanma verildiği gün dikkate alınmaz. 7 günlük Süre tutuklamanın yapıldığı günden sonra 7 gündür. Tutuklamaya itirazları Mahkeme 3 gün içende karara bağlar.

a) Tutuklama Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ise : o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe (örneğin 2 Sulh Ceza Mahkemesinin kararını 3 Sulh Ceza Mahkemesinin incelemesi); son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe( 9 Sulh Ceza Hakimliğinin olduğu yerde 9  Sulh Cezanın verdiği karara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin incelemesi) ; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir. Kısaca Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara itiraz merci olarak Sulh Ceza Mahkemesi bakar. İtiraz merci olarak bakan Sulh Ceza Mahkemesinin kararı kesindir

b) Tutuklama Asliye ceza mahkemesi Kararı İse; Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine aittir.

c) Tutuklama Ağır Ceza Mahkemesinin Kararı İse:ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

Tutuklamaya İtiraz Dilekçe Örneği 1
Tutuklamaya İtiraz Dilekçe Örneği 2
Tutuklamaya İtiraz Dilekçe Örneği 2
Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Örneği 3

Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re’sen de verilebilir.

Tutuklululuğa itiraz dilekçelerini bilgisayarınıza indirip, üzerlerinde değişiklik yapabilmek için dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmeniz gerekmektedir. Lütfen dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için tıklayınız.

Yönlendirme Sayfası

TUTUKLULUK SÜRESİ NE KADARDIR

Tutukluklulukta geçirilebilecek maksimum sürelerin tespitindeki kıriter suçun   Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren işlerde olup olmamasıdır.  Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmeyen işlerde Tutuklanmasına karar verilen kişi en fazla bir yıl boyunca tutuklu kalabilir, ancak bu süre zaruri hallerde yarısı oranında (6 ay) artırılarabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutuklulukta geçebilecek süresi en fazla iki yıldır. Ancak bu sürede zaruri hallerde en fazla 3 yıl daha uzatılabilir.

Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (Aşağıda Slidsow’da verilmiştir)  ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemez.  Süre uzatma kararlarında Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alınması gerekmektedir.

Sonraki Önceki
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | İKİNCİ KİTAP, DÖRDÜNCÜ KISIM, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TCK 302   |DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

(1) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TCK 303 |DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK

(1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş hâlinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silâhlı mücadeleye giren vatandaş, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz.

TCK 304 |DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK

(1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/2005-5377 S.K./37.mad)

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir.

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TCK 305 | TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA

(1) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./38.mad) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

(2) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./38.mad) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Suç savaş hâli dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(4) Temel millî yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, millî güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.

TCK 306 |YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA

(1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(6) Bu madde hükümleri, fiilî savaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulanmaz.

TCK 307 | ASKERÎ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERÎ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA

(1) Devletin silâhlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hâle getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması,

b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması,

Hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tahrip veya kullanılamaz hâle gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişiye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye’de işlenmesi hâlinde de bu madde hükümleri uygulanır.

TCK 308 |DÜŞMAN DEVLETE MADDÎ VE MALÎ YARDIM

(1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş hâlinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak veren vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Türkiye’de oturan yabancı hakkında da uygulanır.

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya aynı ceza verilir.

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı hâller dışında, nerede bulunursa bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında oturan diğer kimselerle Türkiye Devleti zararına veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya iki yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman devletle aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet yararına işlenmesi hâlinde de bu madde hükümleri uygulanır.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | İKİNCİ KİTAP, DÖRDÜNCÜ KISIM, BEŞİNCİ BÖLÜM
TCK 309 |ANAYASAYI İHLÂL

(1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TCK 310 |CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLÎ SALDIRI

(1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi hâlinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiilî saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

TCK 311 |YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ

(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

TCK 312 |HÜKÛMETE KARŞI SUÇ

(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur

TCK 313 |TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİNE KARŞI SİLÂHLI İSYAN

(1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş hâlinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

TCK 314 |SİLAHLI ÖRGÜT

(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

TCK 315 |SİLAH SAĞLAMA

(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silâh temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 316 |SUÇ İÇİN ANLAŞMA

(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

Sonraki Önceki
Sonraki Önceki
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU   | İKİNCİ KİTAP, DÖRDÜNCÜ KISIM, ALTINCI BÖLÜM
TCK 317 |ASKERÎ KOMUTANLIKLARIN GASBI

(1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri hâlde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir.

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda gösterilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlara da aynı ceza verilir.

TCK 318 |HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA

(1) (Değişik fıkra: 11/04/2013-6459 S.K./13. md) Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.

TCK 319 |ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK

(1) Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlâle yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, alenî olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

TCK 320 |YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA

(1) Hükûmetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları silâhlandıran kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Asker yazılanlar veya silâhlandırılanlar arasından asker veya askerlik çağında olanlar varsa ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 321 |SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA

(1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 322 |SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER

(1) Savaş zamanında, Devletin silâhlı kuvvetlerinin veya halkın ihtiyaçları için Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine getirmeyen kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi taksirden ileri gelmişse, cezanın dörtte üçüne kadarı indirilebilir.

(3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleşme bulunan aracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynı cezalar uygulanır.

(4) Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan yukarıdaki fıkralarda yazılı kişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

TCK 323 |SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA

(1) Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel millî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Eğer fiil;

a) Propagandayla,

b) Askerlere yönelik olarak,

c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi,

İşlenmişse, verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir.

(3) Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse müebbet hapis cezası verilir.

(4) Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmişse ceza yarısı; düşmanla anlaşma sonucu işlenmiş ise bir katı oranında artırılır.

TCK 324 | SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ

(1) Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir

TCK 325 |DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERİ PAYELER KABULÜ

(1) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahrî rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | İKİNCİ KİTAP, DÖRDÜNCÜ KISIM, YEDİNCİ BÖLÜM
TCK 326 |DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER

(1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet hapis cezası verilir.

TCK 327 |DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir.

TCK 328 |SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil;

a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse,

b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa,

Fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır

TCK 329 |DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan hâlde, faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâllerden birinin varlığı hâlinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 330 |GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA

Madde 330 – (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

TCK 331 |ULUSLARARASI CASUSLUK

Madde 331 – (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir

TCK 332 |ASKERÎ YASAK BÖLGELERE GİRME

(1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir

TCK 333 |DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK

(1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınaî yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenir veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokacak olursa, faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu fiilden dolayı zarar meydana gelebildiği takdirde faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları zamanında yetkililere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 334 |YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN

(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 335 |YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ

(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

TCK 336 |YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA

(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan hâlde faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir

TCK 337 |YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA

(1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

TCK 338 |TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ

(1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 339 |DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Sonraki Önceki

CUMHURİYET SAVCISININ TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASINI İSTEMESİ

Cumhuriyet Savcısı, şüphili veya Müdafii Tutuklu bulunan kişi hakkında Adli Kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını ilgili Sulh Ceza Hakimliğinden isteyebilir.

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.

TUTUKLULUĞUN YENİDEN İNCELENMESİ

 • Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir.
 •  Tutukluluk durumunun incelenmesi, aynı süreler içerisinde şüpheli  de isteyebilir.
 •  Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re’sen karar verir.

TAHLİYE TALEBİ:

Tutuklanmasına karar verilen kişi veya müdafisi, temsilcisi yada eşi tarafından tahliye talebinde bulunabilir. Kural olarak tutuklama yapıldıktan sonra tutuklamanın gerçekleştiği gün dikkate alınmamak üzere 7 gün içinde tutuklamaya itiraz edilebilir. Ancak tutuklu bulunan kişi 7 günün sonrasında yapılacak itirazlar Mahkeme tarafından TUTUKLAMA TALEBİNE İTİRAZ OLARAK DEĞİLDE TAHLİYE TALEBİ  olarak değerlendirilir. (Tutuklanan kişi 7 günlük yasal süre içerisinde tutuklamaya itiraz talebinde bulunmuş ise ikinci talebi Mahkeme tarafından tahliye talebi olarak değerlendirilir.)   Tahliye talebi ile tutuklama talebi arasında Müracaat, değelendirme merci vb.. birbiri ile pek fazla fark yoktur. Bu nedenle yukarıdaki yazılan aynı konuları buraya yazmayarak bu ince ayrıntıyı sizlere paylaştık.

Örnek 3

Örnek 3’de tahliye talebi dilekesi verilmiştir. Dilekçeyi inceleyip bilgisayarınıza indirebilmeniz için  lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dilekçe İndirme Sayfası

Mutlaka Okumalısın

Uzlaştırmacının Sicilden ve Listeden Çıkartılması

UZLAŞTIRMACIYI KİM DENETLER ? Uzlaştırmacılar; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya görevlendirilen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir