Anasayfa / T / Tebligat Nedir?

Tebligat Nedir?

tebligat ne demek, tebligat anlamı

TEBLİGAT NEDİR ?

 • Kişilerin, hak ve hürriyetlerini tam ve eksiksiz kullanmalarının başında bilgi alma ve öğrenme hakkını kullanmaları gelir.
 • Kişiler ve Kurumlar kendilerini isnat edilen eylemlerden ve işlemlerden  haberdar olma hakkına sahiptirler. İsnat edilen eylemleri öğrenmeden kendilerini savunamayacakları gibi kendileriyle ilgili kararlara  itirazda edemeyecekler, kanuni yollara başvuramayacaklardır. Ayrıca sağlıksız bilgilendirme gerçeklere ulaşmanın önünde her zaman bir engel olarak kalacaktır.
 • Kişiler ve kurumlar haklarını savunabilmeleri için kendilerine isnat edilen eylemlerden haberdar olmaları ve makul süreler içinde isnat edilen eylemlere karşı kendilerini özgürce  ifade etmeleri gerekmektedir.
 • Kişilerin  ve kurumların haberdar olma, bilgi alma, savunma haklarını gerçekleştirmelerini sağlamak, gerçeklere ulaşmak  üzere tebligat  çıkartmaya yetkili kazai  merciilerin kanunun gösterdiği usul ve esaslara uygun, olarak ilgili taraflara çıkarttıkları resmi evraklara tebligat denir.

Tebligat, Tebligat hukuki terim olarak ne anlama gelmektedir?

Kazaî merciler,    10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından  hukuki işlemler, kişi veya kurumlara bildirilmesi,  haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi işlemine tebligat denir.

Tebligat evrakında aşağıdaki hususları  ihtiva eder.

1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya mesken yahut iş adreslerini,
2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,
3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazımgediğini ve bu merciin yerini,
4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları,
5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkatibinin ve diğer mercilerde salahiyetli memurun imzasını.

Kazai Merci tebligatları taraflara açık tebligat ve kapalı tebligat olmak üzere iki şekilde çıkartır. Bu iki şekilde de muhattaplara evrak, belge tebliğ edilebildiği gibi duruşma günü  keşif günü veya ihtarlar tebliğ edilebilmektedir.

Kapalı Tebligat (Cepli Tebligat)

Kazai Merci (Yargılasal Merci), tarafından tebliğ yapılması istenilen kişi veya kuruma  ihtar, şerh yada belirli bir tarih ve saatin (keşif gün ve saatin, duruşma gün ve saatinin, vb) yada belge veya evrakların (karar, iddianame, bilirkişi rapor vb.) tebliginde kullanılan bir tür tebligattır.

Mahkemelerde Cepli Tebligat olarakta denilmektedir.   Mahkemeler tarafından genellikle gerekçeli kararlar, iddianame, Yargıtay Bozma-Onama kararları, raporlar, dilekçeler, ihtarlar (genellikle fazla yer kaplayan) vb. tarafa tebliğ edilmesi istenilen hertürlü belge ve bilginin tebliği kapalı tebligat ile tebliğ edilebilir. Tebligat evrakının üzerinde yazılı hususlar ve duruşma gün, saati ve yeri teblig niteliğindedir. Bizim örneğimizde durma gün ve saatinin tebliği yoktur. Tebligat evrakında duruşma gün ve evrakı yok ise Mahkemeye katılmanız zorunlu olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak tebligat evrakında duruşma gün ve saati de var ise Mahkemeye müracaat etmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.

Kapalı Tebligat Örneği, Cepli Tebligat Örneği

Kapalı tebligat iki kısımdan oluşur. İlk yani Ön kısım mahkemeye iade edilen kısımdır. İkinci kısım ise Arka kısım Mahkeme tarafından tebliğ edilecek evrakların konulduğu cepin bulunduğu kısımdır.

 • Ön kısım

Merci tarafından çıkartılan tebligat evrakı ücretleri ödendikten sonra PTT’ye teslim edilir. Dağıtım memurları tarafından muhatabın adresine götürülür.  Dağıtım memuru (PTT memuru)  kapalı tebligatı işaretli kısımdan yırtar ön kısmı doldurur, (tebliğ yaptığı kişinin imzasını alır, tarihi yazar, mühürler)  ön kısmı tebligat çıkartan kazai merciye iade eder. İade edilen kısım  Mahkemece UYAP’a kayıt edilerek dosyasının içerisine konulur. İleride tebligatın tebliği hususundaki anlaşmazlıklarda bu kısım dikkate alınır.

Aşağıda kapalı tebligatın ön yüzüne örnek gösterilmiştir.

Kapalı Tebligat Ön kısmı, Cepli tebligat Mahkemeye gelecek kısım,

 • Arka kısım

Merci (Yargılasal Merci), tarafından,  tarafınıza tebliği istenilen belge veya  evrakın  (Gün ve şerhin tebliğide yapılabilir.) bulunduğu kapalı tebligatın sizde kalan kısmıdır. Dağıtım memuru imzayı aldıktan sonra bu kısmı size bırakır ön kısmı ise kendisi alır. Kapalı tebligatın içerisinde ne olduğu sağ alt kısımda (Örnekte sarıya boyalı  kısım) yazar.  Burda dikkat etmeniz gereken tebligattan çıkan evrak ile tebliği istenilen evrakın aynı olup olmadığıdır. Çok nadir rastlanan bir durumdur ancak tebligatın altında yazan (Örnekte sarıya boyalı kısım) evrak ile size gelen evrakın aynı olup olmadığını öncelikle kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Kapalı Tebligat PTT memurunca tarafa verilecek kısım örneği, cepli tebligat arka kısmı

 • Açık tebligat

Açık tebligatlar  ile genellikle ihtarlar, duruşma ve keşif günü tarihlerinin tebliğinde kullanılan tebligat türüdür. Kapalı yani cepli tebligat ile açık tebligatı birbirinden ayrılan en büyük özellik, Kapalı tebligatın (cepli tebligat)  içerisine evrak veya belge konularak teblig yapılabildiği halde,  açık tebligatta tebligatın içerisine  belge ve evrak  konulamaz, açık tebligatta  tebliğ edilecek hususlar tebligat evrakının üzerine yazılır.

Açık tebligat örneği,

 • Ön kısım

Açık Tebligat Arka kısmı tarafta kalacak kısım

 • Arka kısım

 

Açık tebligat, Mahkemeye teslim edilecek kısım

Elektronik Tebligat

Tebligat Kanunu ve bu Elektronik Tebligat Yönetmeline uygun olarak, kazai merci tarafında güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik veya ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,  PTT tarafından,  tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresine gönderilmek suretiyle elektronik ortamda yapılan tebligata elektronik tebligat denir.

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

 • Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.
 • UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.
 • Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.
 •  Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.
 • Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.
 • Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın bilgilendirilmesi

 •  Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.
 •  Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
 • Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.
 • Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

 UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

 • Elektronik Tebligat:7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince bazı kişi ve kurumlara elektronik tebligat yapılması zorunludur. Bu kişilere fiziki tebligat çıkartılamaz. Peki Adliyelerde elektronik tebligatın çıktısı nasıldır. Aşağıda Mahkeme veya Savcılık tarafından çıkartılan elektronik tebligat örneği gösterilmiştir. Mahkeme veya savcılık bu çıktıyı dosyasına koyduktan sonra ekrandan  onaylanır. fiziki olarak herhangi bir tebligat çıkartılmaz. Tebligat muhatabına teblig olduktan sonra Mahkeme veya Savcılık tarafından tebligatın yeni çıktısı UYAP’tan alınarak dosyasına konulur.
 • Elektronik Tebligatın Yapılması Zorunlu Olan Kişi ve Kurumlar için Tıklayın Elektronik Tebligat Yönetmeliği için Tıklayın
 • e-tebligatın Mahkemece gönderilen kısmı, bu kısım Mahkeme dosyasında muhafaza edilir.

Resime tıklayarak PDF formatında görüntüleyebilirsiniz

elektronik tebligatın gönderilmeden önceki hali

 • Elektronik Tebligatın Mahkemeye dönen, dosyaya konulan kısmı

Resime tıklayarak PDF formatında görüntüleyebilirsiniz

Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligat

 • Tebligat Kanunun 35. maddesine göre çıkartılan tebligat 

Resime tıklayarak PDF formatında görüntüleyebilirsiniz

35.  maddesi göre tebliğ
Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.
Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.
Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış.Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
Yukarıdaki resmi tıklayarak kazai merci tarafından henüz gönderilmemiş örnek bir tebligat evrakı verilmiştir.

Tebligat Mazbatası ile Tebligat evrakı arasındaki farkı kavrayabilmeniz amacıyla, Tebligat Mazbatası nedir, Tebligat Mazbatası hakkında bilmeniz gerekenler için tıklayınız

 

 

 

Açık Tebligat (Tebliğ Edilmiş Örneği)

Resme tıklayarak örnek açık tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. Tebligatın iki kısımdan oluşur ve PTT memuru alt kısmı usulüne uygun tebliğ ettikten sonra muhatabın imzasını alır kendi imzasını attıktan sonra tarihi yazar ve tebligatı paralel eksende ikiye böler üst kısmını tarafa verir, alt kısmı ise Mahkemeye iade edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 

Açık Tebligat (Bila Tebliğ)

Resme tıklayarak örnek açık tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. PTT memuru tebligat evrakının üzerinde belirtilen adrese gider eğer, tebliğat evrakını tebliğ edemez ise gerekçesini yazdıktan sonra Mahkemesine iade edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 

Kapalı Tebligat (Tebliğ Edilmiş Örneği)

Resme tıklayarak kapalı tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. Tebligatın iki kısımdan oluşur ve PTT memuru üst kısmı usulüne uygun tebliğ ettikği muhatabın adını soyadını, imzasını alır kendi imzasını attıktan sonra tarihi yazar ve tebligatı paralel eksende ikiye böler üst kısmını Mahkemesine gönderilmek üzere kendisi alır, alt kısım ise (cepli kısım) muhataba teslim edilir, alt kısımda Mahkeme tarafından size tebliğ edilmesi istenilen evrak, belge vb. bulunur.

 

Kapalı Tebligat (Bila Tebliğ)

Resme tıklayarak örnek açık tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. PTT memuru tebligat evrakının üzerinde belirtilen adrese gider eğer, tebliğat evrakını tebliğ edemez ise gerekçesini yazdıktan sonra Mahkemesine iade edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 

35 . maddeye göre tebligat (Tebliğ edilmiş)

Resme tıklayarak kazai merci tarafından Tebligat Kanunun 35. maddesine göre çıkartılan tebligat evraığının tebliğ edilmiş bir örneğine ulaşabilirsiniz. kendisine veya adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmış kimse eğer adresini değiştirir ise ve  kazai merciye yeni adresini bildirmez ise kazai merci tarafından daha önce tebligat çıkartılan adrese  tebligat çıkartılır, çıkartılan tebligat tebliğ olmaz ise ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, PTT memuru tarafından tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapımış

USULÜNE UYGUN TEBLİGAT

7201 Sayılı tebligat Kanununda tebligatın kimlere yapılacağı maddeler halinde açıklanmıştır. Buna göre tebligat kimlere yapılıp yapılamayacağını merak etiyor iseniz yazımızın devamında sorularınıza cevap verebileceğinize inanıyorum.

Bilinen Adreste Tebligat (10. Maddeye Göre Tebligat)

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Ancak Tebligat yapılacak kişi eğer kabul eder ise farklı bir adreste de tebligat yapılabileceği gibi tarafın müracaatı ile tebligat yapılabilir.

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Vekile ve Kanunu Mümesile Tebligat (11. Maddeye Göre Tebligat)

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.  Tarafın vekili birden fazla ise vekillerden herhangi birine tebligatın yapılması yeterlidir. Eğer tarafın birden fazla vekili varsa ve birden fazla vekile tebliğ yapılmış ise süre ilk hangi vekile yapılmış ise o tebligatın süresi esas alınır. ( 5271 Sayılı Kanunun kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.) Tarafın vekiline yapılacak tebligatlar resmi çalışma günle ve saatleri içerisinde yapılması gerekir. Resmi gün ve saatler dışında yapılan tebligatlar geçersiz sayılır. (7201 Sayılı Kanun 11. Madde)

Not:Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır.

Ticarethanelerde Tebligat

Hükmi Şahıslara (Kanunda sayılan  amac için bir araya gelmiş şahıslar)t ebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır.

Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.

Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

Askeri Şahıslara Tebligat (14. Maddeye Göre Tebligat)

Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.

Yukarıki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır.

Aynı Konutta Tebligat (16. Maddeye Göre Tebligat)

Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılabilir.

Belli Bir Yerde veya Evde Mesken ve Sanat İcrası (17. Maddeye Göre Tebligat)

Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat (18. Maddeye Göre Tebligat)

Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep, talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemiyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmıyan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır.

Muhatabın Muvakaten Başka Yere Gitmesi  (20 Maddeye göre Tebligat)

Yukarıda yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır.

( Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

Teblig İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina (21. Maddeye Göre Tebligat)

21/1 Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

21/2 Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki  fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

HAKKIMDA ÇIKARTILAN TEBLİGAT (ADLİYEDEN GÖNDERİLEN KAGIT)  AKİBETİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM ?

Hakkınızda Mahkemeler, Savcılıklar ve İcra Müdürlüklerinden çıkartılan tebligatlar kanunun gereğince PTT aracılığıyla yapılmaktadır. Adınıza çıkartılan tebligatın akibetini öğrenmek için PTT’nin sorgu ekranını kullanmanız yeterlidir. Aşağıdaki butonu kullanarak tebligatınızın aşamalarını öğrenebilirsiniz.

Tebligat Akibetini Sorgulama

TEBLİGATIM KİME TEBLİĞ EDİLMİŞ ?

Tebligat kanun gereği hakkınızda çıkartılan tebligat PTT eliyle yapılmaktadır, yukarıdada bahsettiğimiz gibi PTT nin sorgu ekranını kullanarak hakkınızda çıkartılan tebligatın kime tebliğ edildiğini, öğrenebilirsiniz. Yukarıda madde madde incelenen usulüne uygun tebliğlerden anlaşılacağı üzere bazı durumlardada adınıza çıkartılan tebligatlar size değilde aynı çatı altında oturan akrabalarınıza, Mahalle Muhtarına, Otel görevlisine vb. yapılabilmektedir. Eğer adınıza çıkartılan tebligat size değilde bir başkasına yapıldığını düşünüyorsanız akibetini öğrenmek için PTT’nin sorgu ekranını kullanınız. Çok kısa zamanda tebligatınızın kime tebliğ olduğunu öğrenebilir ve buna göre işlem yapabilirsiniz.

Tebligatın Kime Yapıldığının Sorgusu

İlginizi çekecek ilgili konular

 

 

 

35. maddeye göre tebligat hazırlık aşamasındadır.

Mutlaka Okumalısın

2018 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli …

2 Yorumlar

 1. Uyapta mahkeme tarafından yapılan işlemin karşısına yazılan DRAFT ibaresi ne anlama geliyor? Saygılar

 2. Sn. Erhan Özdemir, verdiğiniz genel bilgiler çerçevesinde, sormuş olduğunuz soruyu cevaplama ihtimali çok düşüktür. Ancak ” DRAFT ” taslak anlamına gelmektedir. Muhtemelen bir işlemin taslak halinde olduğu, henüz onaylanmadığı belirtilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir