Anasayfa / A / Sabıka ve Arşiv Kaydı Nedir ? Nasıl Silinebilir ? Nereden Alabilirim ?

Sabıka ve Arşiv Kaydı Nedir ? Nasıl Silinebilir ? Nereden Alabilirim ?

Adli Sicil Kaydının tanımını yapmadan önce birkaç konuya açıklama gereksinimi duymaktayız. Adli Sicil kaydı ile Sabıka kaydı aynıdır. Bu nedenle kafanızda anlam karmaşası olmasın. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) ile Arşiv kaydı farklıdır. Cumhuriyet Başsavcılıklarından aldığınız sabıka kaydında iki bölüm vardır. bu kısımlar aşağıdaki resimde boyanmıştır. Hakkınızda Mahkeme tarafından verilen ceza kesinleştikten sonra Mahkeme tarafından onaylı karar ve kesinleşme şerhi ile birlikte gönderilen ilam Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından ilk kısma (sarıya boyalı kısım) kayıt edilir.  Sizin Sabıka kaydınız budur.  Örneğin almış olduğunuz 6 ay hapis cezası karar kesinleştikten sonra 6 ay boyunca ilk kısımda

Örnek:1

sabıka kaydınızda gözükür.  6 ay hapis cezası infaz edildikten sonra ilgili savcılık tarafından yerine getirme fişleri düzenlenir.  Bu fişlerin genel müdürlüğe ulaşmasıyla sabıka kaydınız da bulnan kayıt silinir.  Adli Sicil Kaydından (sarıya boyalı) kısımdan silinen kayıtlar bu sefer Adli Sicil Arşiv Kaydı kısmına kayıt edilir.  Yasal sürenin bitmesini müteakip kayıtlar burdan da silinir.

Burada bir başka hususa daha dikkat çekmek istiyoruz. Adli Sicil Kaydınızı verilmesini talep ettiğiniz taktirde dilekçenizde hangi kuruma ibraz etmek için  istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Özel işleriniz için istediğiniz kayıtlarda adli sicil rşiv kayıtları gözükmez, ancak kamuya (resmi) ibraz edilecek kayıtlarda adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının ikiside gözükür. Resmi  kuruma ibraz edilmek üzere isteniyorsa adli sicil kaydınız arşiv kaydı ile birlikte (örnek:1 de iki kayıtta ilamlar olacaktır) gösterilecektir. Özel bir kuruma ibraz edilmek üzere isteniyorsa sadece adli sicil kaydı verilir. (Örneğin özel sektörde işe girerken, Özel Dil Kursu, Özel Sürücü Kursu, Özel Sertifika vb. kurslarına kayıtta sadece adli sicil kayıdı verilir, ancak resmi bir iş için memur olacaksanız, kamuda işçi olacaksınız adli sicil kaydı ile  birlikte arşiv kaydı da birlikte verilir. Başka bir hususta Mahkeme tarafından verilen kimi cezalarda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (H.A.G.B.) müessesi uygulanması bu durumda, Adli sicil kaydında gözüken kayıt 5 yıl geçtikten sonra ilgili mahkemesine müracaat edererek H.A.G.B kararının yeniden değerlendirilerek hakkınızda düşme kararı verilmesini istemebilirsiniz. Mahkeme hakkınızda düşme kararı vermesi halinde adli sicil kaydında gözüken H.A.G.B. kayıtları da silinecektir.

Dilekçe Örneği
İndirme Sayfası

Adli Sicil Kaydında gözüken H.A.G.B.  sildirebilmeniz için Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlememesi gerekmektedir. Ayrıca denetetim süresi içerisinde denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranılması halinde dilekçe ile cezayı veren ilgili mahkemeye müracaat ederek hakkınızda verilen H.A.G.B. kararının yeniden değerlendirmesini isteyebilirsiniz. Şartlar oluşmuş ise Mahkeme tarafından hakkınızda düşme kararı verilecek ve düşme kararı da Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilerek gözüken kaydın silinmesi sağlanmış olacaktır.

ADLİ SİCİL KAYDI (SABIKA KAYDI) NEDİR ?

Türk Milleti adına yargılama yapma yetkisine sahip Bağımsız Mahkemeler taafından (Yabancı Mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş kararlarda dahil) yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında verilen mahkumiyet ( ceza veya güvenlik tedbirleri) kararının, kanun yollarının tüketilmesi sonucunda kesinleşmesi ile Mahkeme tarafından  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne kayıtlarına  işlemesi ile oluşan kayıda denir.

Burada dikkat etmemiz gereken Adli Sicil Kaydı (sabıka kaydı) ile arşiv kaydının karıştırılmamasıdır. Sabıka kaydı kesinleşmeyle oluşur ve ceza infaz edildikten sonra silinen kayıttır. Ancak Adli Sicil Arşiv kaydı ceza infaz edildikten sonra da belli bir süre kayıtlarda saklanır.

5352 Sayılı Kanun gereğince oluşan bu kayıtları  tutulması, güncelleştirilmesi düzenlenmesi ve Mahalli adli sicillere ulaştırılması ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevlidir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, adlî sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli adlî sicillere ulaştırılması ile görevlidir.

ADLİ SİCİL KAYDINDA HANGİ BİLGİLER KAYIT EDİLİR ?

ADLİ SİCİL KAYDINDA HANGİ BİLGİLER KAYIT EDİLİR ?

(A) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;
 • a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;
   • 1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
   • 2. Koşullu salıverilme kararı,
   • 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
   • 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
   • 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 • b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
   • 1. Denetim süresi,
   • 2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
   • 3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 • c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;
   • 1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
   • 2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
   • 3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
   • 4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 • d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
   • 1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
   • (Değişik alt bend: 26/02/2008 – 5739 S.K./7. md.) 2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
   • 3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
 • e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
   • 1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
   • 2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
 • f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
 • g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
 • h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
 • i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 • j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
 • Adlî sicile kaydedilir.
 • k) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,
(B) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(C) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kişilerin adlî sicil ve arşiv kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(D) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı *1* tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER NELERDİR ?

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER NELERDİR ?

  • a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
  • b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
  • c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

ADLÎ SİCİL BİLGİLERİ KİMLERE VERİLEBİLİR ?

 • Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle;
  • a) İlgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline verilebilir
  • b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir,
 • Yabancı devletler tarafından istenilen adlî sicil bilgileri mütekabiliyet esasına göre verilir.

ADLİ SİCİL KAYDINI NERDEN  ALABİLİRİM ?

 Cumhuriyet başsavcılıklarından,  kaymakamlıklarından, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan  (merkezî adlî sicilde ise Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden) alınabilir.  www.hukukiterimler.com olarak sizlere tavsiyemiz sabıka kaydınızı ya Cumhuriyet Başsavcılıklarından almanızdır. Ayrıca bilgisayar başında gitmeden de  e-devlet üzerinden de sabıka kaydını çıkartabilirsiniz.  Aşağıdaki butonu tıklayarak Türkiye.gov tr üzerinden sabıka kaydınıza ulaşabilirsiniz.

   Örnek 2

e-devlet üzerinden almış olacağınız sabıka kaydına örnek yan tarafta verilmiştir (Örnek:2). Sabıka kaydınız olmsı halinde sarıya boyalı kısımda maddeler halinde sabıka kaydınız yazacaktır. Aynı şekilde hemen altında boyalı kısım ise arşiv kaydına ilişkin kısımdır. Bu kısımda yukarıda izah ettiğimiz gibi infaz edilen cezalar  gözükmektedir. Örnek:2 vermiş olduğumuz sorgulamada kişiye özgü bilgiler kapatılmıştır.

@-devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı Sorgulama

Dilekçe Örneği
İndirme Sayfası

Adli Sicil Kaydını almak istiyorsanız aşağıda örnek dilekçe verilmiştir. İndirme Sayfamızdan Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirip, kullanbilirsiniz. İndirme sayfasına yönlendirilmek için lütfen resmi tıklayınız

BANA AİT KAYITLARI BAŞKASI ALABİLİR Mİ ?

Size ait kaydı vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiliniz alabilir, ayrıca  Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da alabilir. Yabancı devletler tarafından istenilen adlî sicil bilgileri mütekabiliyet esasına göre verilir.

ADLÎ SİCİL BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ

Hakkınızda oluşan adli sicil kaydının silinmesi aşağıdaki şekillerde olur

 • (1) Sicil kaydı aşağıdaki durumlarda silinerek arşiv kaydına alınır.
  • a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
  • b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
  • c) Ceza zamanaşımının dolması,
  • d) Genel af,
 • (2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
 • (3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır.
  • Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI NEDİR ?

Yukardıda izah ettiğimiz gibi  Mahkemeler taafından (Yabancı Mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş kararlarda dahil) yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında verilen mahkumiyet ( ceza veya güvenlik tedbirleri) kararının, kanun yollarının tüketilmesi sonucunda kesinleşmesi ile Mahkeme tarafından  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne kayıtlarına  işlemesi ile oluşan  sabıka kaydındaki cezanın hükümlü tarafından infaz edilmesi ile sabıka kaydından şerh düşülmek suretiyle silinerek kayıt edilği kısımdır.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINI KİMLER ALABİLİR ?

  • a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
  • b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler,
  • c) Yetkili seçim kurulları,
  • d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
  • e) Tarafından istenebilir.
  • f) Hâkim veya mahkemelerce istenebilir.

ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ

sicil ve arşiv bilgileri gizlidir. Bu bilgiler, görevlilerce açıklanamaz ve bu Kanun hükümlerine göre verilen kişi, kurum ve kuruluşlarca veriliş amacı dışında kullanılamaz.

ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ

Arşiv bilgileri;

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
  • 1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle silinir
  • 2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle silinir
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle silinir
 •  Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
İndirme Sayfası

Adli Sicil Arşiv kaydınızın silinmesine ilişkin dilekçe örnekleri verilmiştir. İlk örnek tekli kaydın silinmesine ilişkin olup ikinci örnek ise çoklu kaydın silinmesine örnektir. İndirme Sayfamızdan Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirip, kullanbilirsiniz. İndirme sayfasına yönlendirilmek için lütfen resmi tıklayınız

 

Mutlaka Okumalısın

AVUKAT STAJI

Avukatlık stajını yapmak isteyen aday avukat, Baroya dilekçe ile başvurmak zorundadır.  Stajyer avukatın dilekçesinde  belgelerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir