Anasayfa / Genel / MEMURLARDA İZİNLER

MEMURLARDA İZİNLER

657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların izinlerini Yıllık İzin, Mazeret İzni ile  Hastalık ve  Refakat İzni olmak üzere 3 başlık altında incelemek mümkündür. Bu Üç başlıktaki izinlerde memurların aylık ve özlük hakları korunur. Ancak kimi durumlarda memurlara aylıksız izin de verilebilir.  Yazımızın devamında aylıksız izin konusunu da ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İzinnine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik için tıklayın

A)-YILLIK İZİN 

Yıllık İzin Süresi Nedir ?

İstisnai durumlar, radyoaktif ışınlarla çalışanlar ve öğretmenler hariç olmak üzere, Memurların yıllık izin süresi hizmet sürelerine göre 20 ile 30 gün arasında değişmektedir.

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır ?

Memurlarda Yıllık izin süresinin hesaplanmasında kıriter hizmet süresidir. 1-10 yıl hizmet süresi olan memurlarda yıllık izin 20 gün iken hizmet süresi 10 yılın üzerinde olanlar için 30 gündür.

 • Memurlarda Yıllık İzin Süresi hesaplanırken hafta sonu  tatili veya bayram tatilleri yıllık izin süresinin içine kalması halinde yıllık izinden sayılır.
 • Yıllık İzin Süresin içeresinde rahatsızlık nedeniyle hastalık izni alınması (rapor alınması) halinde; (1 Ocak 2020-31 Ocak 2020  tarihleri arasında izin alan memur için düşünelim)
  1. Rapor Yıllık izin süresinin içinde başlayıp bitiyor ise, yıllık izin uzamaz, yıllık izinin bitiminde  memur işe başlar ancak, raporlu olunan süreler yıllık izin süresinden düşmez.   (Raporun, 4 Ocak ile 14 Ocak tarihleri Arasında alınması durumurdur, memur yine 31 Ocakta iş başı yapar ancak, yıllık izninden 30 gün değil 20 gün düşer)
  2. Roporun bitimi Yıllık izinden sonraya denk gelmesi halinde; (Raporun 30 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında alınması durumudur,  memur 11 Şubat tarihinde iş başı yapar,  yıllık izninden 30 gün düşülür)
  3. Hastanık İzni nedeniyle kullanılmayan izin, memura daha sonradan kullandırılması gerekir.
 • Yıllık İzin kullanan memura gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün yol izni verilebilir.
 • Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.  ( 2020 Yılında hiç izin kullanmamış 20 yıllık  memur açısından örnek hesaplama yapalım, memur 10 yıldan fazla çalıştığı için yıllık izin hakkı 30 gündür, 2019 yılında izin kullanmadığı için 30 gün ve 2020 yılında da izin kullanmadığı için 30 gün izin toplamı 60 gün izni vardır. 2018 yılı ve önceki yıllardaki kullanılmayan izinleri yandığından hesaplanamaz. Aynı örnekte 2021 yılında da 2019 yılının 30 günlük izni kullanılmassa yanacaktır.)
 • Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
 • Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Memurlar İzinlerini Kaç Parçada Kullanabilir ?

Amirin uygun görmesi halinde Memurların izinlerini parça parça kullanmasında  bir sıkıntı yoktur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 103 maddesi gereğince parçaların miktarı belirtilmemiş amirin uygun bulmasına bırakılmıştır. Bu nedenle  izni kullanırken amirin izni olması halinde parça miktarında bir kısıtlama yoktur. Ancak Bazı Bakanlıklar genelgeler ile memurların yıllık izinlerini en fazla 3 seferde kullanılabileceğine dair genelgeleri bulunmaktadır. (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün  13/02/2012 tarih B.03.0.PER.0.00.00.01/010.06.02/2  sayılı ve 76/1 No’lu genelgesi)

Yıllık İzin Ne Zaman Kullanılabilir ?

Memurlar istedikleri zaman izin kullanmalarında Amirlerinin uygun görmesi halinde herhangi bir engel yoktur. Kısaca memurun isteği ve amirin onayı ile istenilen tarihte izin kullanılabilir. 657 S.K 103

Yıllık İzin Nedeniyle Memurun Hakları

Yıllık izin sırasında  fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

B)- MAZERET İZNİ

Mazeret izni başlığı altında aşağıda maddeler halinde yazılan  mazeret izinleri kullanım sırasında  fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

1) Analık İzni

  • Kadınlar Açısından
   • Doğum İzini Süresi Nedir ?

Kadın memurlarda doğum izni 16 haftadır, iznin 8 haftası doğumdan önce, kalan 8 haftası ise doğumdan sonra kullanır.  Yanlız gebelik çoğul  gebelik olması halinde (ikiz, ücüz, vb.)  analık izni 18 hafta olarak hesaplanır. Doğum öncesi 10 hafta doğum sonrası 8 hafta olarak kadın memura kullandırılır.

   • Doğum İzni Hesaplama ?
    • Tekil Gebelikte 16 hafta  (8 haftası doğumdan önce + 8 haftası doğumdan sonra)
    •  Çoğul Gebelik 18 hafta (10 Haftası doğumdan önce + 8 haftası doğumdan sonra)

Doğum öncesi analik izni tekil gebeliklerde 32. haftada, çoğul gebelikte ise 30. haftdada başlar. Doğum izninin başlamasından itibaren memur çalıştırılamaz Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir, bu durumda raporu kurumuna ibraz ettiği taktirde çalıştığı süre doğum sonrası izne eklenir.

    • Örneğin; 01/01/2020 tarihinde doğum izni başlayan memur, çalışabilir raporunu 01/01/2020 tarihinde kurumuna bildirirse, doğum sonrasına 8 haftalık iznine 5 haftalık izni de eklenir.(çoğul gebelikte  7 hafta daha eklenir) ve toplamda 8+5=13 hafta izin kullanır (çogul gebelikte 8+7=15 hafta) hafta izin kullanır.
    • Önemli Not: 01/01/2020 tarihinde doğum izni başlayan kadın memur çalışabilir  raporunu 15/01/2020 tarihinde kurumuna bildirir   ise bu durumda arada geçen 2 haftalık kısım  kadın memur 2 hatalık sürede işe gelmediği ve raporuda ibraz etmediği için doğum sonrası izne dahil edilmez. Tekil gebelikte 8+3 =11 hafta, çogul gebelikte ise 8+5=13 hafta analık izni kullanır.
  • Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
  • Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.
   • Erkekler Açısından
  • Annenin doğum sırasında veya doğum sonrasında analık iznini kullanırken vefat etmesi halinde erkek memura anne için verilen (analık ) süreler kadar izin verilir.

2) Babalık İzni

  •  Erkek Memura (babaya), eşinin doğum yapması  ve bebeğin sağ olması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.

3) Evlat Edinme

  • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

4) Evlilik İzni

 • Memurun evlenmesi veya çocuğunun evlenmesin halinde, isteği  halinde isteği zerine yedi gün izin verilir.

5) Ölüm İzni

 • Memurun eşinin, çocuğunun  veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

6) Mazeret İzni

 Doğum, Ölüm, evlenme, evlat edinme hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

7) Süt İzni

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

8) Engelli Mazeret İzni

 Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.(1)

9) Doğum Sonrası İzin

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

Aday Memur Mazeret İzni Kullanabilir mi ?

Yukarıda maddeler halinde saydığımız mazeret iznini aday memurlarda asıl memurlar gibi kullanabilmektedirler. Aday memurların mazeret izni kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

C)-HASTALIK VE REFAKAT İZNİ

1) Hastalık İzni

Hastalık İzni  Ne kadar Süreyle Verilir ?

Rahatsızlığı nedeniyle 657 Sayılı Kanuna tabi Memura oniki aya kadar hastalık izni verilebilir.

Memur Uzun süreli tedavi gerektirir (Akıl hastalığı, kanser, verem vb. ) bir rahatsızlığı olması halinde  onsekiz aya kadar hastalık izni verilir. 

Hastalık İzni Nedeniyle Memurun Hakları

Hastalık izninde Devlet Memurlarının  aylık ve özlük hakları korunur.

Hastalık İzni Uzatılabilir mi?

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda örneği kanser, verem çalışan 18 ay süre içerisinde tedavi olamaz ise aynı 18 aya kadar tekrar hastalık izni verilir. Ancak bu süre içinde iyleşemeyen çalışan hakkında emeklilik işlemleri başlatılır.

Emeklilik işlemleri yapılan memurun geri dönüşü

Emeklilik işlemi başlatılan memurun daha sonra işleşmesi halinde  ve yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi başındayken yada görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

2) Refakat İzni

Refakat İzni Kimlere Verilir ?

Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu veya  refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığını olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmeleri halinde Üç aya kadar İzin verilebilir.

Refakat İzni Nedeniyle Memurun Hakları ?

Refakat izni nedeniyle memurun aylık ve özlük hakları korunur

Refakat İzni Uzatılabilirmi ?

Refakat izni gerekli görülmesi halinde en fazla 3 ay daha uzatılabilir.

Aylıksız izin:

 • Memurlara uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekizaya kadar verilen izinin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
 • Doğum yapan memura doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
 •  Eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
 •  Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, kanun gereği verilen doğum iznini kullanmasını müteakip bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar (yirmi dört) aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
 • Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
 • Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
 • Vatan görevini yapan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

Mutlaka Okumalısın

AVUKAT STAJI

Avukatlık stajını yapmak isteyen aday avukat, Baroya dilekçe ile başvurmak zorundadır.  Stajyer avukatın dilekçesinde  belgelerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir