Anasayfa / Genel / İDARİ YAPTIRIM

İDARİ YAPTIRIM

İDARİ YAPTIRIM NEDİR ?

Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla belirlenmiş kabahatlerin işlenmesi halinde uygulanan yaptırama idari yaptırım denir.

İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

İşlenen Kabahat karşısında uygulanacak idari yaptırımlar idarî para cezası ve idarî tedbir olmak üzere 2 başlık altında toplanır.

♦İdari Yaptırım Kararında Bulunması Gereken Hususlar

 •  Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
 •  İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
 •  Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
 •  Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,
 •  Kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zamanı,

♦İdari Yaptırım Kararının Tebliği

♦İdari Yaptırım uygulanacak kişinin huzurunda İverilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. Şahıs imzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.

♦İdari yaptırım uygulanacak kişi yokluğunda olursa: İdari Yaptırım Kararı kişiye i 7021 Sayılı Tebligat hükümlerine göre tebliğe çıkartılır. Teblige çıkartılan tebligat metninde karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

♦Elektronik yola Tebliğ: 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

İdari Yaptırım Kararına İtiraz:

İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, idari yaptırım kararı uygulanan  veya avukatı tarafından başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir

   • İdari Yaptırım Kararına İtiraz Süresi

İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde itiraz edilebilir.

Mücbir sebebin  varlığı dolayısıyla 15 günlük yasal sürenin geçirilmiş olması durumunda bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Ancak yasal sürenin geçirilmiş olması nedeniyle karar kesinleşmiş sayılacağından kararın infazına başlanır, infazına başlanmış kararların ise infazına devam edilir.  Ancak ortada mucbir bir neden olması nedeniyel  Mahkeme infazı  durdurabilir.

   • İdari Yaptırım Kararına İtiraz Merci

İtiraz :İdari Yaptırım kararına itiraz, şahsın kendi,  kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. Ancak İdari Yaptırım kararını Mahkeme vermiş ise itiraz ilgili Mahkemeye yapılır.

Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.

Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir

İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

İdari Yaptırım Kararına İtirazın Mahkemece Değerlendirilme Aşamaları

 • Başvuru- itiraz dilekçesi
  • Başvuru bizzat kişi veya kişiler yada onların avukatları aracalığıyla idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde  iki adet hazırlanan dilekçe ile ilgili Mahkemeye itiraz dilekçesinin verilmesidir.
  • İtiraz edenin dilekcesi Mahkemeye ulaştığında, mahkeme dilekçeyi kabul eder ise dilekçenin bir örneğini idari yaptırım kararını veren kuruma tebliğ edilmek üzere gönderir.
 • Cevap Dilekçesi
  • Sulh Ceza Mahkemesi tarafından İlgili kuruma tebliğ edilen itiraz dilekçesine, ilgili kurum  15 gün içeresinde inceleyerek  itiraza ilişkin cevaplarını içerir dilekçeyi ile kurumca hazırlanan idari yaptırımla ilgili dosyayanın bir örneğini  Mahkemeye gönderir.
 • Savunmaya Cevap Dilekçesi
  • Mahkeme ilgili kurumdan gelen cevap dilekçesinin bir örneğini, başvuruda bulunan kişi veya kişilere  tebliğ eder.
  • Mahkeme talep üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belirlediği bir gün ve saatte dinleyebilir. (Mahkeme tarafından belirlenen dinleme günü ile tebligatın yapılacağı gün arasında en az 1 haftalık süre olması gerekir. ) Mahkeme mazeretsiz gelmeyen tarafın yokluğunda karar verebilir.
  • Mahkeme uygun görmesi halinde bilirkişi incelemesi yapabilir veya keşfe karar verebilir. Mahkeme yapılan değerlendirme

İdari Yaptırım Kararına İtiraz Kararı

(Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karara)

İdari Yaptırım Kararına karşı Mahkemeye yapılan Başvuru üzerine Mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;

 • Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
 • Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
 • Başvurunun usulden kabulüne,

İdari Yaptırım Kararına karşı Mahkemeye yapılan Başvuru üzerine  Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;

 • a) Hukuka uygun olması nedeniyle, “başvurunun reddine”,
 • b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, “idarî yaptırım kararının kaldırılmasına”,

Karar verir.

Mahkemece verilen Karara Karşı İtiraz

Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. Mahkeme itirazı inceler yerinde görür ise kararını kaldırabilir. Mahkeme itirazı yerinde görmez ise dosyayı İtirazı incelemekle görevli  Mahkemeye 3 gün içinde gönderir.

Mahkemenin kararına yapılan itirazı o yerde birden fazla sulh ceza hakimliği bulunması hâlinde,

 • Numara olarak kendisini izleyen hakimlik;
 • Son numaralı hakimliği için 1. (bir) numaralı hakimlik;
 • Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimlik;
 • Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimlik

inceler, ve karar verir verilen bu kararlar kesin hükmündedir.

İDARİ YAPTIRIM KARARINA KARŞI İTİRAZ EDERSEM HARÇ ÖDERMİYİM ?

İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir

Trafik
İşçi Bildirmeme
Adres Değişikliği

 

 

 

 

Dilekçeler bilgisayarınıza indirim kullanmak veya üzerlerinde değişiklik yapmak lütfen indirme sayfamızı ziyarat ediniz. İndirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki resmi tıklayınız.

İndirme Sayfasına Yönlendirme

Sonraki Önceki
5326 Sayılı KABAHATLER KANUNU | İdari Yaptırım uygulanması gerektiren kabahatler
EMRE AYKIRI DAVRANIŞ |

Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

DİLENCİLİK |

Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir veya belediye encümeni karar verir.

KUMAR |

(1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.

SARHOŞLUK |

(1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur.

GÜRÜLTÜ |

 • 1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
 • (3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
RAHATSIZ ETME |

 • (1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
 • (2) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.
İŞGAL|

(1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.

(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

(3) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

TÜTÜN MAMÜLLERİN TÜKETİLMESİ |

(1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idari para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu ceza, şikayet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

KİMLİĞİ BİLDİRMEME |

(1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.

(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

ÇEVREYİ KİRLETME|

(1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idari para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir.

(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idari para cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunur.

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıtagörevlileri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebilir.

(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

AFİS ASMA |

 • (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, tek fiil sayılır.
 • (2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilanlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilanın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idari para cezası verilir.
 • (3) Bu afiş ve ilanların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.
 • (4) Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
 • (5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
ASILSIZ İHBAR |

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.

SİLAH TAŞIMA |

Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.

TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU |

Madde 43/A – (1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

 • 1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun,
 • 2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun,
 • 3) 236 ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,
 • 4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun,
 • 5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun,
 • b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçunun,
 • c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık suçlarının,
 • ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde tanımlanan suçun,
 • d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde tanımlanan terörün finansmanı suçunun,
 • tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
 • (2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir.
Sonraki Önceki

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • İdari Para Cezası Kimler Tarafından Kesilir

  • İşlenen kabahatin sonuçu olarak, idari yaptırım uygulamaya yetkili merciler tarafından sıkça uygulanan tedbirdir.Uygulanan para cezası tahsil edildiği taktirde Genel Bütçeye gelir kaydedilir.  İdari Para Cezasını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri  Mahkeme ve Savcılık tarafından kesilir.
 • İdari Para Cezasının Ödeme Süresi ?

  • Kabahatler Kanununda idari para cezalarının ödeme süresine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle idari para cezalarının ödeme süresi, ilgili kanunlarda düzenlenen hallerde bu sürelerdir.İdari para cezalarının ilgili kanunlarında ödeme zamanı gösterilmemiş ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesine göre ödeme süresinin tayini gerekmektedir.
  • Buna göre, özel kanunlarında ödeme süresi belirtilmemiş idari para cezalarının, Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesine göre ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 • İdari Para Cezasına Yetkili Sulh Ceza Hakimliği Neresidir

   • İdari Para Cezasını uygulayan kurumun bulunduğu yerleşim yerindeki Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir.
 • İdari Para Cezasına İtiraz Ödemeyi Durdurur mu ?

   • İdari Para Cezasına itiraz, para cezasının ödemesini durdur. Ancak itiraz sonucunda itiraz red olur ise idari para cezası tekrar tahsil yoluna gidilir.
 • İdari para Cezasının İptali ve İadesi

   • İdari Para Cezasına yapılan itiraz sonucunda mahkeme müracaat edeni haklı bulur ise işlemi iptal eder. Eğer itiraz edilen idari para cezasına ilişkin tahsil edilen miktar var ise iade  yoluna gider.
 • İdari Para Cezası Nereye Ödenir

  • 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde idari para cezalarının Devlet Hazinesine ödeneceği hükme bağlanmıştır.İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ve sonra olmak üzere ödeme yeri aşağıda belirtilmiştir.
Sonraki Önceki

a) İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri|

   • İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesi üzerine ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır.Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararları, kesinleşmesini müteakip tahsil için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

b) İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri |

   • ♦İdari yaptırım kararları genel bütçeye dahil daireler tarafından verilmiş ise söz konusu cezalar, sayman mutemetleri ve saymanlıklar (merkez saymanlıkları, mal müdürlükleri ve Defterdarlık muhasebe müdürlükleri) vasıtasıyla tahsil edilecektir. Genel bütçeye dahil dairelerin bankalar aracılığı ile tahsilat yetkisi bulunması halinde bu dairelerin banka hesaplarına da ödeme yapılacaktır.♦Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıklarınca verilen idari para cezaları ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları kesinleşmeden önce sayman mutemetlerine ve vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ödenecektir.♦İdari yaptırım kararları katma bütçeli kuruluşlar tarafından verilmiş ise söz konusu idari para cezaları, ilgili saymanlıklara veya görevlendirilen personeline ya da banka hesaplarına ödenebilecektir.♦Mahalli idareler, sosyal kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları, bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından verilen idari yaptırım kararları da 5326 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup, bu kurumlar idari para cezalarını, yasal ödeme süresi içerisinde, mevcut tahsilat sistemlerine göre tahsil etmeye devam edeceklerdir.5326 sayılı Kanundan önce yapılan düzenlemeler nedeniyle kanuni ödeme süresi içinde vergi dairelerine ödenen para cezaları, bu bölümde belirtilenler hariç olmak üzere bundan böyle kanuni ödeme süresi ve kararın kesinleşmesi süresi içerisinde idari yaptırım kararı veren idarelere ödenecektir.
Sonraki Önceki

Mutlaka Okumalısın

Uzlaştırmacının Sicilden ve Listeden Çıkartılması

UZLAŞTIRMACIYI KİM DENETLER ? Uzlaştırmacılar; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya görevlendirilen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir