Anasayfa / D / Dernek Nedir ?

Dernek Nedir ?

DERNEK NEDİR ?

Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.

 • *Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. (TMK 63)
 • *Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye  yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. (TMK 66) (Dernek Üyeliğinden İstifa dilekçesi incelemek ve indirmek için sayfa sonundaki linkleri kullanabilirsiniz)

Sayfa sonunda dernekten istifa dilekçesine ulaşabilirsiniz.

DERNEK YÖNETMELİĞİ

Dernek Kurmak, Derneğe üye olmak veya bir şekilde dernek ile irtibatınız olacak ise dernekler yönetmeliğinizi incelemenizi tavsiye ederiz. Aşağıda dernekler yönetmeliğinin linki verilmiştir.  Ayrıca dernek kurmak  istiyor iseniz, şubeli dernek kurma tüzüğü örneği  ve şubesiz dernek kurma örnekleri ile  önemli notları içerir örnekleri paylaşıyoruz.

Şubeli Dernek Tüzügü İndirmek İçin tıklayınız
Şubesiz Dernek Tüzügü indirmek için tıklayınız
Notlar indirmek için yazıya tıklayınız

 

Dernekler Yönetmeliği

DERNEK KURMA

Fiili ehliyete sahip herkes (en az 7 kişi)  önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Her derneğin bir tüzüğü olmak zorundadır. Dernek tüzüğü kanuna aykırı olamayacağı gibi, Dernek tüzüklerinde bulunmayan hususlarda kanun hükümleri uygulanır.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI

Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Bu belgeler verildikten itibaren mülki amir tarafından 60 gün içinde dosya üzerinden inceleme yapılır. Mülki amirin eksik veya kanuna aykırılığı görmesi halinde Dernek kurucu yönetim kuruluna 30 günlük sürede bu hususların tamamlaması için süre verir. Eksik hususlar veya hukuka aykırı hususlar giderilmez ise Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunur. Savcılık Asliye Hukuk Mahkemesine Dernek Faliyetlerinin durdurulması talebinde  bulunabilir.

İNCELEME

 Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük mülki amir tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhal kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülki amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir. Eğer dernek yönetimi 30 gün içinde eksiklikleri giderir ise derneğe bilgi verilir ve dernek Dernekler kütüğüne kayıtedilir.

İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

ÜYELİĞE KABUL

Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptirler, Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya  zorlanamaz.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,  dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYELİĞİN SONBULMASI

 • Sona Erme:Dernek Üyeliği Kanunda veya Dernek tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin durumunda oluşan sonbulmadır.
 • Çıkma :Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 • Çıkarılma: Dernek Tüzüğünde çıkartılma nedenleri gösterimiş ise bu sebeplerle, eğer tüzükte çıkartılmayla ilgili hususlara değinilmemiş ise haklı sebep ile çıkartılabilir. (Haklı sebepten çıkartılma itiraza tabidir)

 ÜYELERİN HAKLARI

 • EŞİTLİK İLKESİ:Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 • OY HAKKI:Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyelerin haricinde her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır,

ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 •  ÖDENTİ VERME BORCU: Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL:

 • Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 • Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi,  bildirilir.
 • Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
 • Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 •  Görev ve Yetkileri– Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
 • Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 YÖNETİM KURULU:

 • Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 • Görevleri: Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
 • Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

DENETİM KURULU:

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

DERNEĞİN SONA ERMESİ

I. KENDİLİĞİNDEN

Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

 • Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
 • İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
 • Borç ödemede acze düşmüş olması,
 • Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 • Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.
 • Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

II. GENEL KURUL KARARI İLE

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

III. MAHKEME KARARI İLE

Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

DERNEKLERİN FAALİYETLERİ

I. GENEL OLARAK

 • Dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.
 • Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.
 • Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma kararı verilebilir.

II. ULUSLARARASI FAALİYET

 • FAALİYET SERBESTLİĞİ:Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.
 • YABANCI DERNEKLER:Yabancı dernekler,  Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.

III. YABANCILARIN DERNEK KURMA HAKKI

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler,  dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

DERNEĞİN ŞUBE AÇMASI

Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

ŞUBENİN ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 • Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.
 • Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

ÜST KURULUŞLAR KURMALARI

1. FEDERASYON

 • Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
 • Her federasyonun bir tüzüğü bulunur.
 • Federasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

2. KONFEDERASYON

 • Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
 • Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.
 • Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

DERNEK GELİRLERİ

Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

İstifa Dilekçesi Örneği

Dernekten İstifa Dilekçesini incelemek için resmi tıklayınız eğer dilekçeyi bilgisayarınıza wold veya pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda paylıştığımız yönlendirme butonlarını kullanınız.

 

 

 

 

Dernekten İstifa Dilekçe Sayfasına Yönlendirilmek için Dernek Sandığından İstifa Dilekçesi Sayfasına Yönlendirilmek İçin Tıklayınız

 

Mutlaka Okumalısın

Hukuki Gerçekçilik Nedir?

# Hukuki gerçekçilik veya hukuki realizm akımları, hukuku soyut hukuk kurallarından ya da adalet ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir