Anasayfa / B / BOŞANMA NEDİR ?

BOŞANMA NEDİR ?

Boşanma nedir, çeşitleri, nereye dava açarım, vazgeçebilirmiyim,

BOŞANMA NEDİR – AYRILIK NEDİR ?

BOŞANMA NEDİR ?

Evlilik birlikteliğinin taraflardan birinin veya iki tarafın anlaşarak Mahkeme aracılığıyla son boşanma belgesini alarak birlikteliğin yasal olarak son buldurma işlemine denir.

BOŞANMA ÇEŞİTLERİ:

 • Anlaşmalı Boşanma:

  Boşanma hususunda her iki tarafın  anlaşmalı olması halidir. Bu anlaşma Mahkemeye bir protokol dilekçesi ile anlaşılan hususlar kayıt altına alınır.  Ortada boşanma konusunda ortak bir irade olduğu için boşanmanın gerekçesi pek önemli değildir. Genellikle anlaşmalı boşanmalarda protokolün eksik olmaması halinde çok kısa sürede sonuçlanmaktadır. Birkaç celsede biten boşanma davaları olduğu gibi genellikle tek celsede de karara bağlanmaktadır. Anlaşmalı Boşanmadan bahsedebilmemiz için ortada bir anlaşma protokolünün olması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Fiili evlilikten müşterek çocuklar var ise velayet hususu,  nafaka, ödenecek tazminat vb. ilerde sıkıntı doğurabilecek tüm konular hakkında anlaşılmış olması gerekmektedir.

Boşanma Protokolü
 • Çekişmeli Boşanma

Taraflardan birinin veya iki tarafın evlilik birlikteliğini sonlandırmada fikir birlikteliğinin oluşturulamaması nedeniyle açılan dava türüdür. Çekişme nedeniyle genellikle uzun sürer.

BOŞANMA SEBEPLERİ:

 1.  Zina– Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış – Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 3.  Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme – Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 4. Terk – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
 5. Akıl hastalığı – Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 6. Evlilik birliğinin sarsılması –  Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Dilekçe örneklerimiz aşağıda verilmiştir. İncelemek için lütfen incelemek istediğiniz dilekçenin üzerinii tıklayabilirsiniz

Terk

Haysiyetsiz Yaşam

Onur Kırıcı Davranış

Akıl Hastalığı

 

 

Dilekçe örneklerini bilgisiyarınıza indirirek incelemek için resme tıklayarak indirme sayfasına yönlendirilebilirsiniz.

 

YETKİ-GÖREV

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri (Aile Mahkemesi Sıfatı ile bakar) dir.

Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

ZAMANAŞIMI

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

BOŞANMADA TAZMİNAT VE NAFAKA

Maddî ve manevî tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Yoksulluk nafakası

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

ÇOCUKLARIN BAKIMINDAN ANA VE BABANIN HAKLARI

Hâkimin takdir yetkisi

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Durumun değişmesi

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.


AYRILIK

Boşanma sebebi ispatlanmış olması halinde, boşanma davası açmaya hakkı olan eşin,  boşanma davası açmak yerine, belli bir süre yetkili ve görevli mahkeme tarafından belirlenen ayrılık süresi verilmesine ilişkin karardır.

YETKİ-GÖREV

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri (Aile Mahkemesi Sıfatı ile bakar) dir.

AYRILIK SÜRESİ

Ayrılığa yetkili ve görevli mahkeme tarafından bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

Mahkeme tarafından belirlenen süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

Kaynak:4721 Sayılı Kanun

İlginizi çekecek ilgili konular

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir