Anasayfa / Genel / Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

YENİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU

Bireysel başvuru nedir?

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.
Bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesine doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954 yılında taraf olmuş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını 1987’de, zorunlu yargılama yetkisini ise 1990 yılında kabul etmiştir. 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle de başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere, kanunların üzerinde bir değer atfedilmiştir. Temel haklarla ilgili “evrensel ölçütlere” atıf yapan değişikliklerin son halkasını ise, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılması oluşturmuştur.

Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmıştır. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, Anayasa’mızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir.

Nasıl Müracaat Edilir ?

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ekteki başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. (Ekte yayınlanan form ve sayfalar Anayasa Mahkemesinin resmi sitesinden temin edilmiştir.)

Başvuru formu hangi bilgileri içermelidir?

 • a) Başvurucunun adı, soyadı, vatandaşlık numarası, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi, varsa telefon numaralarıve elektronik posta adresi
 • b) Başvurucu tüzel kişi ise unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi
 • c) Kanuni temsilcisi ya da avukatı varsa kanuni temsilcisinin ya da avukatının adı, mesleği ve adresi, varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi
 • ç) Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti
 • d) Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar
 • e) Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının dayanakları
 • f ) Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar
 • g) Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih
 • ğ) Başvuru, mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar
 • h) Başvurucunun talepleri
 • ı) Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası
 • i) Başvurucunun varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçeleri
 • j) Başvurucunun kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını isteyip istemediği
 • k) Başvurucunun varsa avukatının ya da kanuni temsilcisinin imzaları Başvurucunun adresinde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bunu Anayasa Mahkemesine bildirmesi zorunludur

Başvuru formuna hangi belgelerin eklenmesi gerekir?

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler ya da onaylı örnekleri eklenir:
 • a) Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olunduğuna dair belge
 • b) Harcın ödendiğine dair belge
 • c) Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi
 • ç) Tüzel kişilerde tüzel kişiliği yetkili olunduğuna dair belge
  d) Nihai karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebellüğ belgesi
  e) Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
  f ) Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler
  g) Başvuru, süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler
  Başvurucu, ihlal iddiasına dayanak gösterdiği İçtüzük’ün 59.maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki belgelere herhangi bir  nedenle erişememesi hâlinde bunun gerekçelerini belirtir. Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar

Bireysel başvuru yapıldığında başvuruya konu kamu gücü işleminin infazı ya da icrası durur mu?

Bireysel başvuru yapılması, kesinleşen kamu gücü işleminin icrası ya da infazını engelleyici bir etki doğurmadığı gibi kamu gücü
işleminin icra/infaz edilebilirliği bireysel başvuru incelemesi süresince de devam eder. Bu hususun istisnası, Anayasa Mahkemesi tarafından bir tedbir kararı verilmesi hâlidir.

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinin yer bakımından yetkisi nedir?

Anayasa’nın 148. ve 6216 sayılı Kanun’un 45. maddesi uyarınca işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle bireysel başvuruda bulunulan kamu gücü faaliyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait veya onun adına kullanılmış olmalıdır. Bu anlamda ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu gücü kullanan organlarına atfedilebilir şekilde gerçekleşmiş temel hak ve özgürlük ihlalleri bireysel başvuru konusu olabilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin yer bakımından yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait veya onun adına kullanılmış kamu gücü faaliyetinin etki alanına göre belirlenir.

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisi nedir?

Anayasa Mahkemesi 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler.

Bireysel başvuru ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

Bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren
otuz gün içinde yapılması gerekir.

İdari ve yargısal başvuru yollarını tüketmek ne anlama gelir?

İdari ve yargısal başvuru yollarını tüketmek; ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmesi anlamına gelir.

Kaynak:Anayasa Mahkemesi, anayasa.gov.tr

Aşağıda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru formu ve kullanma klavuzu verilmiştir. İndirmek için lütfen tıklayın

 • Bireysel başvuru formunu doldurmak için Acrobat Reader 9 ve üzeri bir sürüm gerekmektedir.
 • Bireysel başvuru formu indirildikten sonra Acrobat programı ile birlikte açılması gerekmektedir.
 1. Bireysel Başvuru Formu Broşürü için tıklayınız
 2. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru El Kitapları (Bireysel Başvuru Broşürü)
 3. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru El Kitapları (Sik Sorulan Sorular)
 4. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru El Kitapları (Kabul Edilebilirlik Kriterleri Rehberi)
 5. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru El Kitapları (Adil Yargılanma Hakkı)
Anayasa Mahkemesine Başvuru Formu

 

 

 

 

Anayasa Mahkemesi Başvuru Formu Klavuzu
Anayasa Mahkemesi Başvuru formu Resim formatı

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir