Anasayfa / D / 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Disiplin Cezaları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Disiplin Cezaları

 

DİSİPLİN CEZASI

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarından birisi verilir.

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

DİSİPLİN CEZALARI

A – Uyarma :

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Disiplin Amiri tarafından verilir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
 • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
 • Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
 • Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
 • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
 • Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
 • Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
 • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Savunma:Memur yürütülen disiplin soruşturmasına karşı savunmasını, Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun  tarafından belirlenen  süre (en az 7 gün olmak üzere )  içinde savunma vermek zorundadır. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin amirinin belirlediği bu süre içerisinde savunmasını vermeyen memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Memurlara savunma hakkı verilmeden ceza verilemez.

Örnek Dilekçe

Dilekçeyi bilgisayarınıza indirip, üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız aşağıdaki resmi tıklayarak indirme sayfamıza yönlendirilebilirsiniz.

İndirme Sayfası

Zamanaşımı: Uyarma cezasını gerektirir fiillerde fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 1 ay içinde  disiplin soruşturmasına başlanmadığı taktirde veya Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin amirleri uyarma cezasını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Silinme:Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Memur uyarma cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, 5 yıllık süre içindeki  davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

Disiplin Cezasının Silinme Talep dilekçesi için tıklayınız.

Sayfaya Yönlendir

İtiraz: Uyarma cezasına karşı,  kararın ilgiliye  tebliğinden itibaren 7 gün içinde  disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz Disiplin Kuruluna yapılır. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Göreve Geç Gelme Nedeniyle
Görev Yerini Erken Terk Etmek
Kılık Kıyafet Hükümlerine Aykırı Davranmak

 

 

 

 

 

Usulsüz Müracaat (Silsileyi atlama)
Usulsüz Müracaat (Toplu Dilekçe)
Hazırlık Aşamasında
Hazırlık Aşamasında
Hazırlık Aşamasında

 

 

 

 

Yukarıdaki dilekçeleri indirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen resmi tıklayın

 

İndirme Sayfası

B – Kınama :

Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun disiplin amiri tarafından  yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
  •  Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
  •  Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
  •  Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
  •  Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
  •  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
  •  İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
  •  İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
  •  Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, wp-content/resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
  •  Verilen emirlere itiraz etmek,
  •  Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
  •  Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
  •  Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Savunma:Memur yürütülen disiplin soruşturmasına karşı savunmasını, Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun  tarafından belirlenen  süre (en az 7 gün olmak üzere )  içinde savunma vermek zorundadır. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin amirinin belirlediği bu süre içerisinde savunmasını vermeyen memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Memurlara savunma hakkı verilmeden ceza verilemez.

Memur hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına karşı savunma dilekçesi örneği aşğıda verilmiştir.

Örnek Dilekçe

Dilekçeyi Bilgisayarınıza indirip üzerinde değişiklik yapabilmek için dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için tıklayınız

Yönlendirme

Zamanaşımı: Kınama cezasını gerektirir fiillerde fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 1 ay içinde disiplin soruşturması açılmadığı taktirde veya Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içindedisiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin amirleri , kınama soruşturmasını tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Silinme:Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Memur kınama cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, 5 yıllık süre içindeki  davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

Disiplin Cezasının Silinme Talep dilekçesi için tıklayınız.

Sayfaya Yönlendir

İtiraz: Kınama cezasına karşı,  kararın ilgiliye  tebliğinden itibaren 7 gün içinde  disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz disiplin kuruluna yapılır.  İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Borcunu Kasten Ödememe
Resmi Araç Gereci Özel İşlerinde Kullanma
Resmi Araç ve Gereçleri Kayıpetmek
Verilen Emirlere İtiraz Etmek

 

 

 

 

Dilekçeyi bilgisayarınıza indirip üzerinde değişiklik yapmak istiyoriseniz aşağıdaki resmi tıklayarak dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilebilirsiniz

Dilekçe İndir

C – Aylıktan kesme :

Disiplin amiri tarafından Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  • Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
  •  Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
  •  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
  •  Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
  •  Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
  •  Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
  • Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Savunma:Memur yürütülen disiplin soruşturmasına karşı savunmasını, Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun  tarafından belirlenen  süre (en az 7 gün olmak üzere )  içinde savunma vermek zorundadır. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin amirinin belirlediği bu süre içerisinde savunmasını vermeyen memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Memurlara savunma hakkı verilmeden ceza verilemez.

Memur hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına karşı savunma dilekçesi örneği aşğıda verilmiştir.

Örnek Dilekçe

Dilekçeyi Bilgisayarınıza indirip üzerinde değişiklik yapabilmek için dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için tıklayınız

Yönlendirme

Zamanaşımı: Aylıktan Kesme cezasını gerektirir fiillerde fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 1 ay içinde soruşturmasının açılması  ayrıca  Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin amiri Aylıktan kesme cezasının soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir.

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, boyuncadaire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve ilteşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık veüyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Silinme:Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.  Aylıktan Kesme cezası verilen memurun, cezanın  uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, 10 yıllık süre zarfından davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

İtiraz: Aylıktan kesmecezasına karşı,  kararın ilgiliye  tebliğinden itibaren 7 gün içinde  disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz Disiplin Kuruluna yapılır.İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Aşağıda aylıktan kesme cezasına itiraz dilekçeleri verilmiştir. Dilekçelerimiz örnek mahiyetinde olup PDF formatındadır. Bilgisayarınıza indirip inceleyip değiştirebilmek için indirma sayfamıza yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız. leri indirmek için lütfen indirme sayfasına yönlen kurgulanan olaylardan birincisi sendikanın ilan etmiş olduğu greve katılma nedeniyle 1 günlük iş bırakma nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen karara itiraz olup ikinci örnekteki il dışında alınan rapor nedeniyle görev mahalline 2 gün gelmeyen memur hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen karara itiraz dilekçesidir. dilekçeler PDF formatında olup aşağıdaki sayfadan indirme sayfasına yönlendirilebilirsiniz.

Sendika Grevi nedeniyle 1 Gün işe gelmeme
İki gün işe geç gelmek
Görevi sırasında amire sözlü hakaret

 

 

 

 

 

İndirme Sayfası

Disiplin Cezasının Silinme Talep dilekçesi için tıklayınız.

Sayfaya Yönlendir

D – Kademe ilerlemesinin durdurulması :

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  •  Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
  •  Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
  •  Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
  •  Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
  •  Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
  •  Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
  •  Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
  •  Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde
   bulunmak,
  •  Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
  •  Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
  •  Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
  •  Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya
   bunları tehdit etmek,
  •  Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
  •  Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

Zamanaşımı: Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektirir fiillerde fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 1 ay içinde soruşturma başlatılması veya Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Dbildirilir. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyuncadaire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve ilteşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Silinme:Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası almış memur  cezanın uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, 10 yıllık süre zarfındaki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 

Sayfaya Yönlendir

İtiraz: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Dilekçe İndir

E – Devlet memurluğundan çıkarma :

Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  •  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
  •  Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
  •  Siyasi partiye girmek,
  •  Özürsüz olarak bir (1) yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
  •  Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
  •  Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
  •  Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
  •  Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
  •  Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
  •  Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
  •  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
  •  Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.
 • Zamanaşımı:  Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
  Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 • Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
  Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.
  Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

TEKERRÜR

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

HAFİFLETİCİ NEDEN

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
 • Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
 • Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
  Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

İLGİLİ KONULAR

657 Sayılı  Devlet Memurları Kanunu için tıklayın 

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği Disiplin Amirleri Cetveli

Mutlaka Okumalısın

Şartlı Tahliye Talep Dilekcesi

Şartla Tahliye ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, cezaevinde göstermiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir